Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες - Ανακοίνωση