Σήματα, Συστήματα & ΨΕΣ - Παρουσίαση Εργασιών (επικαιροποίηση)