Αίτηση για αναστολή σπουδών

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από grammateia στις .

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ   ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Επώνυμο: ……………………………………..…

 

Όνομα:  …………..………………………………

 

Όνομα Πάτερα:……………………….…….

 

Όνομα Μητέρας:……………………………

 

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Τμήμα:………………………..………………….

 

Αρ. Μητρώου:  ……………..….……………

 

Εξάμηνο Σπουδών : ……….……………..

 

 

Διεύθυνση Μόνιμης κατοικίας: …….……………………………………………………

………………………………………………………….

Τ.Κ.………………………

Τηλ. Σταθερό :…………………………………..

Τηλ. Κινητό:………………………………………

 

 

 

 

Ψαχνά,………/………/ 201…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

                ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

               

Αιτούμαι την  αναστολή σπουδών μου για

 

……………….   (………)  εξάμηνο/α,  δηλαδή  

 

από  Χειμερινό/ Εαρινό    ………/….……/ 201 ……..

 

έως    Χειμερινό/ Εαρινό   ..……/…….……/ 201 ……..

 

για λόγους ………………………………..………………………..

σύμφωνα με το  άρθρο 33του Ν.4009/2011

 

Σας γνωρίζω ότι έχω/δεν έχω λάβει αναστολή σπουδών στο παρελθόν για χρονικό διάστημα

από   ………/…..…/201….  έως ………/…..…/201…. 

 

 

 

Συνημμένα σας καταθέτω :

(κυκλώστε)

 

1. Την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώσετε ότι «δεν έχω παραλάβει ακαδημαϊκή

Ταυτότητα»

 

 

 

 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα

 

 

 

         ……………………………………..

                    (υπογραφή)