Πρακτική άσκηση στη ΒιοΙατρική Τεχνολογία

Υποβλήθηκε από bkotsos στις .

Πρακτική άσκηση στη Bιοϊατρική Tεχνολογία

Πληροφορίες:

κ. Μ. Κακλιδάκη

Δ/ντή Τμήματος Βϊοιατρικής Τεχνολογίας

του Νοσοκομείου Αγ. Σάββας.

Τηλ.: 210-6409614